Боно шкодРОВ

ДРЕВНАТА ЧЕРНОМОРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

ДОКЛАД ЗА ПЪРВИ ОБЩОБЪЛГАРСКИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОНГРЕС – “ИСТОРИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ОТ СТАРИЯ СВЯТ” 31.10.- 02.11.2005.

 

ДРЕВНАТА ЧЕРНОМОРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

         

В  периода 1962-1998 г. са проведени океаноложки изследвания на Черноморския басейн. В тях участват американски, български, руски и турски изследователи и специалисти. В резултат на изследванията е установен катастрофален потоп, датиран по време в 5600 г. пр.н.е. Има основание да се предполага, че този потоп е нанесъл поражения на високоразвита цивилизация, обитаваща старите брегове на значително по-малко по акватория сладководно езеро.

Какви могат да бъдат основанията, които доказват, че е съществувала древна цивилизация  и възможно ли е древните българи да имат връзка с нея?

Предмет на нашето внимание са два фактора:

Писмените знаци и календара.

Българският участник в гореспоменатите изследвания – проф. Петко Димитров от Института по океанология към БАН, е открил през 1985 г. подводен археологически обект, условно наречен от него “Чинията на Ной”. Обектът има формата на пресечен конус с размери в см D1=35, D2=21 и H=9 и има издълбана вътрешна част като напълно наподобява чиния. Материалът е мек камък –пясъчник, който често се среща край бреговете на Черно море. Дълбочината от която е изваден чрез подводен научно- изледователски подводен апарат е около 100 м. и съвпада със старата брегова линия когато Черно море е било сладководно езеро. Местонахождението и материалът дават основание датировката на този съд да бъде онесена към предкерамичния период. Върху външната стена на конуса и външната част на дъното има знаци, издълбани с острие. Част от знаците са ясно различими, но за повечето от тях може да съди по плитките останки от следи в структурата на формата.

Фиг. 1. “Чинията на Ной”.

Знаците, нанесени върху обекта, имат линейно-геометричен характер. Някои от тях са съчетани в композиции. Има и еднакви по форма знаци, които се повтарят. Броят на ясно четливите знаци е 28, от които с различна форма са 23. Общият брой, в който се включват и тези, от които има само остатъчни следи и не може с точност да бъде възстановена формата им, е около 60.

Направен беше сравнителен анализ на формата на знаците с други такива, намерени на територията на България, а именно: плочки със знаци от Градешница и печат от Караново, датирани около петото хилядолетие, както и най-ранния слой знаци от пещерите “Магурата” и “Байлово”

Фиг. 2. Фрагмент от древни писмени знаци. Пещера- Магурата.

.Резултатите са представени в сравнителна таблица № 6.

ТАБЛИЦА № 6

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗНАЦИТЕ ВЪРХУ ПОДВОДЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ ОТ НЕОЛИТА/”ЧИНИЯТА НА НОЙ”/ И ВРЪЗКАТА ИМ С ТЕЗИ НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

 

             І   ІІ  ІІІ  ІV  V  VІ VІІ

І. “Чинията на Ной” ІІ. Печат Караново. ІІІ. Плочка Градешница. ІV. Пещера Магура. V. Шумери VІ. Египет. VІІ.Мохенджо Даро.

 

През 1998 г. Тодор Стойчев разчита плочките със знаци от Градешница и знаците от “Магурата” и “Байлово” като математически календарни надписи. Той забелязва линейно-геометричния характер на знаците и част от тях определя като “меандровидни”/43/.

На фигура 7 са представени на т.нар. “стопанска табличка” от Шумер и линеарно писмо от Елам. Сравнени със знаците върху печат от Караново, фиг.43 и плочка от Градешница, установяваме сходен линейно-геометричният характер, и наличието на еднакви знаци. Проблемът е, че артефактите от българските земи са най-малко едно хилядолетие по-стари. А как да си обясним наличието на някои особено характерни линейно-геометрични знаци в “Магурата” и “Байлово” и присъствието им в свещената система от знаци в Древен Египет?

                

Фиг.3. Печат от Караново и Плочка от Градешница

Решавайки проблема за датирането на катастрофата в Черно море, Райън и Питман /41/ представят хипотеза за вероятните пътища за преселение, като отбелязват възникването на нови средища на цивилизация в началото на V хилядолетие (фиг. 2). В том втори, стр. 233 от “История на пластичните изкуства”, Николай Райнов /42/ цитира т.нар. “Царски папирус”, съставен около 1500 години преди новата ера. В него се съобщава,че през V хилядолетие пр.н.е. от Север са дошли “полубогове – наследници на Бог Хор”. Някои изследователи на древните писмености изразяват мнение, че египетската писменост е възникнала под влияние на шумерската. Има и мнения, че шумерите са приели своята писменост от предшестващ ги културен кръг. И.Е. Гелб /21/ дори отбелязва тази вероятност по следния начин: “от друг етнически елемент, който поради отсъствие на по-добър термин, аз назовавам “елемент Х”.

А може би и при двете древни цивилизации – Египет и Шумер, трябва да се взима под внимание по-старата Черноморска цивилизация, съществувала около бреговете на бившето сладководно езеро? Хипотезата на У. Райън и У. Питман за вероятните пътища на преселение почти напълно съвпада с резултатите от настоящото изследване на писмените знаци на старите българи и връзката им с древните цивилизации, които доскоро изглеждаха някак си необясними и дори шокиращи. Къде обаче е мястото на старите българи? Свързано с общата схема на преселение, У. Райън и У. Питман допускат вероятността, че един от преселените на Изток народи са тохарите. През V хилядолетие, според изследването на турският специалист по  геоморфология проф. Йоргуз ЕРОЛ /41- стр. 211-212/, в Таримската котловина е съществувало сладководно езеро, чиято акватория е била с приблизителни размери на Черноморското. Възможно ли е това да е бил пътят и на старите българи? Една възможна историческа писмена следа е анонимният латински хронограф от 354 г. от н.е. /44 – стр. 8-14/, в който българите са определени като един от народите, произлезли от най-големия син на Ной – Сим. Важно значение за изясняването на този въпрос биха имали и по-нататъшните подводни изследвания на древната Черноморска цивилизация на проф. Петко Димитров и проф. Балард.

Тук, като пряк участник в тези изследвания, с дълбока болка и съжаление не мога да подмина факта, че програмата  за тези изследвания многократно и некоректно беше атакувана и в края на крайщата провалена от проф. Божидар Димитров, номенклатурен и може би пожизнен директор на Национален исторически музей – София.

Фиг. . Хипотеза на У. Райан и У. Питман за разселението след геологическата катастрофа в Черно море /Потопа/.5600г.пр.н.е.

Не е за пренебрегване и фактът, че редица знаци от V хилядолетие съвпадат с част от знаците в писмената система на старите българи.

·  ПИСМЕНИ ЗНАЦИ ОТ НЕОЛИТА Таблица № 6


Номер на знака по таблица № 1:

2        7  9  17  18  21  43  41  52  59  68  76  80  97  98  103   104  112  122  123  131

 

 

 

·        ДРУГ ОСОБЕННО ВАЖЕН ФАКТ Е БЛИЗКОТО СЪВПАДЕНИЕ НА НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР С КРАЯ НА ОПИСАНАТА ПО ГОРЕ ГЕОЛОГИЧЕСКА КАТАСТРОФА В ЧЕРНО МОРЕ.

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА №1

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

 

Таблицата е съставена по археологически материали открити в Дунавска България и датирани в периода 680-850 г.

Фонетичното значение  от знак №1 до 75 са по Петър Добрев, “Каменната книга на прабългарите” С. 1992.

 

При нашето изследване на  писмените знаци на древните българи се оказа значително количество като брой на знаците, което не може да бъде интерпретирано като степен на случайност. Така например през

 

ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА -

Броят на знаците, еднакви с тези на старите българи, е:

 

Шумери, Акади и Елам

Египет

Мохенджо Даро и Харапа

35

54

19

 

 

ВТОРОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА-

 

Броят на знаците, еднакви с тези на старите българи, е:

Крит

Бибъл

Хети

Кипър

Бактрия

Китай

20

16

19

23

36

18

 

Тук трябва да отбележим, че според изследователите на Критското линеарно писмо то се състои от 132 знака т.е. както и писмото на старите българи. Неизбежно,обаче възниква въпросът, кое от тях е по древно.

ПЪРВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА –

 

Броят на знаците, еднакви с тези на старите българи, е:

финикийски

гръцки

тракийски

карийски

етруски

иберийски

латински

10

28

20

28

18

29

19

 

Тук следва да отбележим, че според наложеното в историографията становище, Траките са «БЕЗПИСМЕНИ ПЛЕМЕНА» и когато им се налагало да поставят надпис на златния съд с който пие вино тяхният владетел, те изписвали неговото име с «ГРЪЦКИ БУКВИ»! Нашето изследване, не само на графиката на писмените знаци, но и на технологията на тяхното нанасяне, доказва, че  ТОВА НЕ Е ТАКА.

А ЩО СЕ ОТНАСЯ  ДО ГЪРЦИТЕ И НАЛОЖЕНАТА СХЕМА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ, ЧЕ НАШИТЕ ПРЕДЦИ СА ВЗАИМСТВАЛИ ТЯХНИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАШЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТОВА СЪВСЕМ НЕ Е ТАКА

 

 

Hosted by uCoz